fbpx

Връщане и рекламация

Съдържание

Връщане и рекламация

В срок от 14 дни от получаване на стоката, потребителят има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Lotuskbeauty.com , освен разходите за нейното връщане. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, Lotuskbeauty.com  има право да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.

Правото на отказ не се прилага за поръчки на стоки, които след доставката са разопаковани от потребителя и Lotuskbeauty.com  не може да ги приеме обратно поради хигиенни съображения или такива за защита на здравето – например, без изброяването да е изчерпателно – отворена първична опаковка на козметичен продукт, отстранен защитен етикет против отваряне. Отказ не се допуска и от поръчки на стоки, които след връщането им от потребителя, продуктът не е в цялост –  употребен козметичен продукт.

! Не подлежат на връщане стоки в промоция или с намалена цена, поради изтичащ срок на годност, ако същия е изрично указан в сайта.

Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;
Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид, следва да стане по някой от посочените начини:
• чрез обаждане на телефоните за контакт с Lotuskbeauty.com  ;
• чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
• чрез писмо с обратна разписка на адреса на Lotuskbeauty.com  в свободен текст;
• чрез попълване и изпращане до Lotuskbeauty.com  на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

До “АПИРО ДМ ” ООД, ЕИК: 206649944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сердика 30, е-mail:apiro.dm@gmail.com

Адрес за връщане на поръчки:
СПИДИ  офис 155 – СОФИЯ – СТЕФАН СТАМБОЛОВ на адрес гр.София бул.Стефан Стамболов No 13

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ……………………………………………………/ако е приложимо/
Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/
гр./с……………………………………………/адрес на потребителя/
Е-mail и телефон за връзка:…………………..……

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:
• IBAN: ………………………………………………….
• При банка: ……………………………………………
• Титуляр:………………………………………………..
• Друго: …………………………………………………………………

……………….……………………………. …./Дата/
………………………………………………………………../Подпис на потребителя/

(Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия)

Връщане на стоката

При отказ от поръчка на стока от Lotuskbeauty.com  , както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от Lotuskbeauty.com  фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес. Потребителят НЕ следва да връща стоката при условията на наложен платеж.
При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.
Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, Lotuskbeauty.com  удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.
Върнати пратки при заявен от потребителя “наложен платеж” няма да бъдат приемани до повторното им изпращане без “наложен платеж”. Lotuskbeauty.com  се нуждае от технологично време, за да провери съдържанието и състоянието на върнатата пратка.

Възстановяване на заплатена сума

При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Lotuskbeauty.com  се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в срок до 14 дни от уведомяването за отказа, а когато стоката се връща от потребителя или куриер – в срок до датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на  потребителя, който от двата момента настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на платените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Lotuskbeauty.com  за отказа.

Сумата, подлежаща на възстановяване включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги за връщане на стоката, както и за началната доставка.

Удържане на суми

Lotuskbeauty.com има право да удържи от стойността преди възстановяването й съответно:
– сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката;
– разходите за връщане на стоката обратно до Lotuskbeauty.com ;

Рекламация

Задължение на клиента е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в три екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане и да се свърже с представител на lotuskbeauty.com, като ние се ангажираме с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

Ако пратката е била предварително заплатена чрез банкова карта, сумата ще ви бъде възстановена в срок до 14 дни по същия начин и по същата сметка, от която е извършено плащането.

Подаряваме ти

до -30% намаление

29.04-04.05.2024 г.

дни
часа
минути
секунди

Не изпускай 20% намаление!

С код WOMAN20

04-08.03.2024 г.

дни
часа
минути
секунди

Не изпускай 30% намаление!

С код BLACK

до 26.11.2023 г.

дни
часа
минути
секунди

Не изпускай 20% намаление!

С код HAPPY

до 26.06.2023 г.

дни
часа
минути
секунди