fbpx

Общи условия на електронен магазин

Съдържание

Общи условия на електронен магазин

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия.

Влизане в сила: 23.06.2023 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.lotuskbeauty.com, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Lotuskbeauty.com“, “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.
(2) В случаите при които клиент е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия. С извършването на поръчки през сайта, Вие се съгласявате, че информацията във връзка със сключения договор може да бъде изпращана по имейл.
(3) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител/клиент до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 “Апиро ДМ” ООД, ЕИК 206649944, ДДС № 206649944,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Сердика 30, адрес за кореспонденция: гр.София,ул.Сердика 30, телефон за контакт: +359 87 770 2624, e-mail: apiro.dm@gmail.com, администрира и управлява сайта www.lotuskbeauty.com – онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Lotuskbeauty.com  ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин Lotuskbeauty.com  , управляван и администриран от “Апиро ДМ” ООД.

Чл. 4 Можете да се свържете със  “Апиро ДМ” ООД по следния начин:
(1) чрез телефон:  +359 87 770 2624;
(2) чрез имейл: apiro.dm@gmail.com
(3) чрез писмо до адрес: гр. София, ул.Сердика 30
(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Посетител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда или се регистрира в него.

(2) “Потребител” е пълнолетно физическо лице, което закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта с непрофесионална цел.

(3) “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока или услуга в Сайта.

(4) „Търговец”, „Продавач“ е Lotuskbeauty.com  и търговското дружество “Апиро ДМ” ООД.  

(5) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки. 

(6) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “Lotuskbeauty.com  ”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.lotuskbeauty.com , както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с Lotuskbeauty.com  .

(7) „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена .

(8) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена. 

(9) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между Lotuskbeauty.com  и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.

(10) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и Lotuskbeauty.com договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия.  Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице, което посещава страницата. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.
(2) Общите условия на Lotuskbeauty.com  са задължителни за всички клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с тях и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта  на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.
(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време, посочен в конкретната кампания.
(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Lotuskbeauty.com  предварително се извинява на своите клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Lotuskbeauty.com  по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.
(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние с потребители физически лица, освен ако  Lotuskbeauty.com не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че Lotuskbeauty.com  желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и неизпълнени или непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.
(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до Lotuskbeauty.com  може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.
(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

Чл. 9 Lotuskbeauty.com  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Lotuskbeauty.com  уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Lotuskbeauty.com не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.
(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, клиентът има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.
(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество, следва да ги добавите в потребителската кошница, кликайки върху “Добави” или друг аналогичен бутон. Следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.
(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност  да въведете промо код, гарантиращ отстъпка. Може да използвате само един промо код на поръчка, промо кодовете не могат да се комбинират.
(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци – наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.
(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес.
(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Lotuskbeauty.com  във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. При последваща промяна на тези данни клиентът трябва да уведоми Lotuskbeauty.com  в 3-дневен срок. Ако не стори това, приема се, че клиентът е с данни, каквито е въвел при поръчката. Разходи в резултат на променени данни, като например повторна доставка, се покриват от клиента.

(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон “Поръчай”, “Купи”, “Продължи” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на Lotuskbeauty.com  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

(10) В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество. Намаления при промоционални кампании са валидни само за поръчки, направени след началото на кампанията. Искания от клиенти, които упражняват права, злоупотребявайки с тях, с цел да се възползват от намаленията на стоки, закупени преди кампанията, няма да бъдат удовлетворявани.
(11) Lotuskbeauty.com  осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до потребителя по имейл или на адрес, с което договорът от разстояние между Вас като потребител и Lotuskbeauty.com  се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението.  Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка. При поръчка от клиент професионалист договорът се счита сключен от момента на поръчката, а сайтът изпраща потвърждение, само ако прецени това за необходимо.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на  Lotuskbeauty.com . По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя и клиента търговец по имейл, чрез SMS или с обаждане.   

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Lotuskbeauty.com  има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и потребителя се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на потребителя на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка. Договорът се счита за сключен от момента на поръчката, в случай че клиентът е професионалист, независимо дали е получил потвърждение по чл. 14, ал. 1 от настоящия условия по имейл.
(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.
(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.
(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и Lotuskbeauty.com , се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от Lotuskbeauty.com  на клиента с предаването на стоките на клиента или на трето лице, намиращо се на адреса за получаване и след извършване на плащането от клиента.
(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на третото лице или представител на клиента върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.
(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на клиента или трети лица. Ако куриерът е избрано от клиента лице, рискът е върху клиента от момента на предаване на стоката от Lotuskbeauty.com  на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефект клиентът е длъжен да информира Lotuskbeauty.com в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни.
(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.
(3) Lotuskbeauty.com  не е задължен да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.
(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 19 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:
(1) Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера. 

(2) Плащане с банкова карта

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 20 (1) Lotuskbeauty.com се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки  чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. Доставката до адрес се реализира до врата на сградата (партер). .

(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
(3) Lotuskbeauty.com изпраща поръчана от клиент стока посредством куриерска компания  „Speedy”, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере дали доставката ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

Чл. 21 (1) Lotuskbeauty.com извършва доставка в цялата страна до посочен от вас адрес, или до офис на транспортна фирма Speedy.
(2) Цената за доставка в рамките на България е спрямо ценовата листа на спедиторската фирма. За поръчки над 120 лв. доставката е безплатна, след като се начислят всички отстъпки от промо кодове. В цената на доставката са включени всички разходи по доставката на поръчката Ви: опаковане, транспорт до адреса Ви, застраховка на продуктите и комисиона за куриера, обработващ наложения платеж.
(3) Доставките сe извършват в рамките на  1-3 работни дни. При възникнало забавяне се свързваме своевременно с вас, за да ви информираме.
*Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми (“пo гpaфиĸ”).
*При отказ от поръчка в 14-дневния срок и при избрана първоначална доставка до адрес на клиента, то клиентът плаща куриерските разходи както за първата доставка, така и за доставката за връщане на продукта.

Преглед за явни и видими дефекти при доставка

Чл. 22 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от Lotuskbeauty.com , клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.
(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да не приема стоката, като посочи писмено причината за неприемането или ако я приеме – да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 72 часа от доставката, да уведоми Lotuskbeauty.com  за проблема.
(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 72 часа да поиска от Lotuskbeauty.com  доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.
(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта.

(5) При постъпило уведомление за явен дефект по предходните алинеи Lotuskbeauty.com  ще замени увредената/несъответстващата стока най-късно в срок до 14 дни при условията на чл. 31, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което Lotuskbeauty.com  ще информира клиента своевременно и ще договори условията за замяна. Ако подмяна не е възможна, то ще пристъпим към действия съгласно раздел X.

Приемане на пратката

Чл. 23 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай че стоката е приета и не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 72 часа от доставката Lotuskbeauty.com  на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, приема се, че стоката не страда от забележими несъответствия и клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажба.
(2) Горепосоченото не отменя правото на потребителя да предяви рекламация, ако са налице основания за това и не освобождава Lotuskbeauty.com  от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на потребителите правата, произтичащи от законовата гаранция.
(3) При отказ да се приеме доставката, без да е налице основателна причина за това, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

Чл. 24 При предаване на стоките клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от клиента адрес за доставка.

Неприемане на поръчката и неоснователен отказ
Чл. 25  В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  Lotuskbeauty.com  ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
(2) Lotuskbeauty.com  запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. Lotuskbeauty.com  и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на  Lotuskbeauty.com , без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

(3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Lotuskbeauty.com  се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчаната стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. 25 ал. 2 клиентът дължи на  Lotuskbeauty.com  заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.  

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна
Чл. 26

(1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката – при поръчка на стока, потребителят има право да се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Lotuskbeauty.com , освен разходите за нейното връщане. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, Lotuskbeauty.com  има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.

(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия.
(3) Правото на отказ не се прилага за поръчки на стоки, които след доставката са разопаковани от потребителя и Lotuskbeauty.com  не може да ги приеме обратно поради хигиенни съображения или такива за защита на здравето – например, без изброяването да е изчерпателно – отворена първична опаковка на козметичен продукт, отстранен защитен етикет против отваряне (чл. 27, ал. 8). Отказ не се допуска и от поръчки на стоки, които след връщането им от потребителя, продуктът не е в цялост –  употребен козметичен продукт (чл. 27, ал. 3). Отказ не се допуска и в останалите случаи, изброени в чл. 27 от Общите условия.

(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;
(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;
(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Стоки и услуги, за които потребителят няма право на отказ и замяна
Чл. 27  Потребителят няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, съответно Lotuskbeauty.com  има право да не уважи упражнен отказ от поръчка, в следните случаи:
(1) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл и потребителят е уведомил, че се отказва от поръчката след изтичане на срока;
(2) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 30;
(3) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него;
(4) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от Lotuskbeauty.com  (липсва фактура, касов бон или др.);

(5)  правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне, а към момента на отказа услугата е напълно или частично изпълнена;
(6) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на потребителя – например: i) върнатата стока очевидно е употребявана ; ii) потребителят е увредил стоката или връщането се дължи на факта, че закупената стока след поръчката е намалена и потребителят желае да я закупи на намалена цена, поради което връща поръчката в срока за отказ, за да реализира повторна поръчка при условията на намаление; iii) потребителят се отказва от поръчка, която е направена с цел получаване на право на отстъпка при следваща поръчка и отказът цели запазване на отстъпката, но отказване от поръчката, дала право на отстъпка; iv) друга причина, която предполага злоупотреба с права;
(7) потребителят е върнал продукта със заявка наложен платеж – в този случай Lotuskbeauty.com  има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж, а потребителят следва да изпрати отново стоката към Lotuskbeauty.com без наложен платеж;  

(8) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(9) при поръчки, които не са направени онлайн (от разстояние) или при които купувачът не е потребител;

Чл. 28 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената стока не съответства на неговите очаквания (цвят, размер, друго). В този случай прилагат се условията на чл. 26 и чл. 27 от настоящите условия.
(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, Lotuskbeauty.com  се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на Lotuskbeauty.com . В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие Lotuskbeauty.com  следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба. 

Уведомяване за отказа

Чл. 29 (1) Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид (при клиенти потребители), следва да стане в срока по чл. 26, по някой от посочените начини:
• чрез обаждане на телефоните за контакт с Lotuskbeauty.com  ;
• чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
• чрез писмо с обратна разписка на адреса на Lotuskbeauty.com  в свободен текст;
• чрез попълване и изпращане до Lotuskbeauty.com  на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

(2) Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:
До “АПИРО ДМ” ООД, ЕИК: 206649944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сердика 30, е-mail:apiro.dm@gmail.com

Адрес за връщане на поръчки:
СПИДИ  офис 155 – СОФИЯ – СТЕФАН СТАМБОЛОВ на адрес гр.София бул.Стефан Стамболов No 13
            СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
            Размер: ……………………………………………………/ако е приложимо/
            Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/
            Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/
            Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/
            гр./с……………………………………………/адрес на потребителя/
            Е-mail и телефон за връзка:…………………..……
            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:
• IBAN: ………………………………………………….
• При банка: ……………………………………………
• Титуляр:………………………………………………..
• Друго: …………………………………………………………………

……………….……………………………. …./Дата/
            ………………………………………………………………../Подпис на потребителя/

            (Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия)
                                               Връщане на стоката

Чл. 30 (1) При отказ от поръчка на стока от Lotuskbeauty.com, както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от Lotuskbeauty.com  фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес. Потребителят НЕ следва да връща стоката при условията на наложен платеж.

(2) При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.
(3) Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, Lotuskbeauty.com  удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.
(4) Върнати пратки при заявен от потребителя “наложен платеж” няма да бъдат приемани до повторното им изпращане без “наложен платеж”. Lotuskbeauty.com  се нуждае от технологично време, за да провери съдържанието и състоянието на върнатата пратка.

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 31 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Lotuskbeauty.com  се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в срок до 14 дни от уведомяването за отказа, а когато стоката се връща от потребителя или куриер – в срок до датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на  потребителя, който от двата момента настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на платените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Lotuskbeauty.com  за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 32, ако това е приложимо. 

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги за връщане на стоката, както и за началната доставка..
(3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси.         

Удържане на суми

Чл. 32 Lotuskbeauty.com има право да удържи от стойността по чл. 31, ал. 1 преди възстановяването й съответно:

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;
(2) разходите за връщане на стоката обратно до Lotuskbeauty.com;

Чл. 33 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от последния превод (капаро) и последващо упражено от него право на отказ, Lotuskbeauty.com  има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, Lotuskbeauty.com  запазва възможността да претендира от потребителя заплащане на сумата. 

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 34 (1) Всяка от страните има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка или задълженията си по нея, за което следва да уведоми другата страна по подходящ начин.

(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението на Lotuskbeauty.com за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, Lotuskbeauty.com  или клиентът не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на другата страна за анулирането.
(3) Lotuskbeauty.com  може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че Lotuskbeauty.com  има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 35 Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи , чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на Lotuskbeauty.com   или на трети лица, от които  Lotuskbeauty.com  е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

Чл.36 Lotuskbeauty.com  запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

Чл. 37 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на Lotuskbeauty.com , който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 38 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на  Lotuskbeauty.com .

Чл. 39 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 40 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на Lotuskbeauty.com  или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

(2) Lotuskbeauty.com  дава право на собственици на други сайтове и други лица да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

XI. РЕКЛАМА

Чл. 41(1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.
(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.
(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, Lotuskbeauty.com   няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

Чл. 42 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с Lotuskbeauty.com по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XII. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 43 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо,  може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
Чл. 44 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос,отговор в посочените раздели, се задължава да  спазва следните правила:
(1) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
(2) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
(3) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
(4) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
(5) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Lotuskbeauty.com .
(6) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
Чл.45 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от Lotuskbeauty.com  , за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на Lotuskbeauty.com  .

Чл. 46 В случай че Lotuskbeauty.com  констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 47(1) Lotuskbeauty.com  и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.

(2) Lotuskbeauty.com / Клиентът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната..

XIV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 48 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство Lotuskbeauty.com и по-конкретно „Апиро ДМ“ ООД е администратор на личните данни.
(2) „Апиро ДМ“ ООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва Lotuskbeauty.com  или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 64 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 49 (1) Спорове, възникнали между Lotuskbeauty.com и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.
(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  Lotuskbeauty.com  и потребителите физически лица е Общата Помирителна комисия в конкретната територия. 

Чл. 50 Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.51 Lotuskbeauty.com  и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:
(1) За продавача: “Апиро ДМ” ООД, ЕИК 206649944, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сердика 30:
            – чрез телефон: +359 87 770 2624;
            – чрез имейл:apiro.dm@gmail.com
– чрез писмо до адрес: гр. София, ул. Сердика 30.    

(2) За клиента или посетителя в Сайта:
            – чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
            – чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
– чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес

XVII.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 69 Органите, регулиращи дейността на Lotuskbeauty.com  са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите със следните координати:

Комисия за защита на потребителите
– уебсайт: www.kzp.bg;
– тел.за контакт  0700 111 22
– ел. адрес:  info@kzp.bg
– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя

Национална агенция за приходите
ТД на НАП София
– уебсайт: www.nap.bg;
– тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124
-ел. адрес: nap@nra.bg
-адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление);

Комисия за защита на личните данни
• уебсайт: www.cpdp.bg
• тел. за контакт 02/91-53-518
• ел. адрес: kzld@cpdp.bg
• адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Комисия за защита на конкуренцията
• уебсайт: www.cpc.bg
• тел. за контакт:  02/9356 113
• ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg
• адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18

Не изпускай 20% намаление!

С код WOMAN20

04-08.03.2024 г.

дни
часа
минути
секунди

Не изпускай 30% намаление!

С код BLACK

до 26.11.2023 г.

дни
часа
минути
секунди

Не изпускай 20% намаление!

С код HAPPY

до 26.06.2023 г.

дни
часа
минути
секунди